สนพ.เดินสายสัมมนา “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” ภาคเหนือ ลงพื้นที่เชียงใหม่ กระจายความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เดินสายสัมมนาให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังกระจายองค์ความรู้หลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ย้ำประโยชน์การบริหารจัดการพลังงานในอนาคต

เชียงใหม่ – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชนซึ่งมีความสำคัญมาก สนพ.ได้จัดให้มีการสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยวันนี้ ( 7 พ.ย.62) ได้จัดสัมมนาขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนมากขึ้นในปัจจุบัน

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด จะเข้ามามีบทบาทกับภาคประชาชน และการต่อยอดทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น   เกิดระบบบริหารจัดการพลังานทั้งในอาคาร บ้านเรือน  เกิดธุรกิจรวบรวมโหลดการใช้ไฟฟ้า เกิดธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เกิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนเกินที่เรียกว่า Prosumer  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจจากตรงนี้คือจากสถิติตัวเลขการใช้ไฟของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในชาร์จของ 3 การไฟฟ้า ไม่ค่อยขยับเพิ่ม นั่นหมายถึงว่า มีพลังงานรูปแบบใหม่ที่เข้ามาในระบบมากขึ้น เป็นได้ทั้งพลังงานหมุนเวียนจากสายลมและแสงแดด ซึ่งหมายความว่าเกิดกลุ่มที่มีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง และขายกันเองในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศึกษาและติดตามอยู่ และคาดว่าจะเข้าระบบส่งไฟฟ้าในอนาคต  การจัดสัมมนาในวันนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นหลัก เพื่อสื่อสารว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้าใกล้ประชาชนมากขึ้น เพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าจะต้องเตรียมตัวเปิดรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาอย่างไร ”

อีกทั้ง สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่า จะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) ซึ่งระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย 

กิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (7 พ.ย.62) นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ สนพ.ได้ขับเคลื่อนการกระจายความรู้สู่ภาคประชาชน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นใน และเกิดความเข้าใจนำไปสู่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต