โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ หรือ HA ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ , นพ.ประมุข อุณจักร , นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง , นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ ผศ.น.พ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ และคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพหรือ HA Re-Accreditation ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ( HA ) ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยเน้นความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่ว่า “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในระดับนานาชาติ ”