งานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน 65 ปี คณะแพทยศาสตร์เนี่องในวันเบาหวานโลก 2566

ศูนย์เบาหวานภาคเหนือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มข. และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในวันเบาหวานโลก 2566 (WorldDiabetes Day 2023) เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคเบาหวาน และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบรอบ 65 ปี ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพร หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก

และเรียกร้องให้ทุกประเทศจัดท่านโยบายการป้องกันและดูแลโรคเบาหวานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และรณรงค์ให้ประชากรในประเทศได้ตระหนักถึงการป้องกัน ใส่ใจดูแลรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งศูนย์เบาหวานภาคเหนือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มช. และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดนิทรรศการบริการวิชาการชุมชน 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในวันเบาหวานโลก 2566 (World Diabetes Day 2023)โดยสถานการณ์ของโรคเบาหวาน จากการรายงานของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ในปี ค.ศ. 2021(พ.ศ. 2564) พบว่ามีประชากร 537 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานและคาดว่าจำนวนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 643 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) และ 783 ล้านคนในปี ค.ศ.2045 (พ.ศ. 2588) ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย จากการสำรวจความชุกของเบาหวานในประชากรที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป พบความชุกร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ. 2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี จะเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อันเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตและทุพพลภาพ รัฐบาลต้องสูญเสียเงินงบประมาณในการดูแลรักษาเป็นอย่างมากโดยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นสองเท่าของผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนอกจากนี้ในโอกาสก้าวเข้าสู่ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มข. ในปีนี้จึงจัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนวันเบาหวานโลก 2566 ขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน2556 โดยมีกิจกรรมการเสวนา” เบาหวาน อย่าเบาใจ รู้ไว รักษาได้ ” โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เบาหวานภาคเหนือ บริการตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โดยการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว