นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

๒๖ มกราคม ๒๕๖๐พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางไปตรวจราชการ และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอเคียนซา จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางไปยังสถานีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน เพื่อพบประชาชนพร้อมมอบเงินเยียวยาและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ก่อนลงเรือที่ท่าเรือโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมประชาชนในท้องที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน โดย นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
PNOHT600126001010701
ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบ จำนวน ๑๘ อำเภอ ๑๑๙ ตำบล ๙๑๑ หมู่บ้าน ๓๓ ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๗๙,๓๖๕ ครัวเรือน ๒๓๒,๐๖๑ คน มีผู้เสียชีวิต ๑๐ ราย ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ
ขณะที่สถานการณ์โดยทั่วไปเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ แต่ยังมีวิกฤติน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอพุนพิน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังใน ๑๑ อำเภอ ๔๒ ตำบล ได้แก่ อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอท่าชนะ อำเภอวิภาวดี อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก และอำเภอชัยบุรี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง: อรจินดา บุรสมบูรณ์
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001260010067)