นายกฯ เศรษฐา พบปะ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม

ในวันที่ 29 พ.ย. 66นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาพบปะกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อหารือในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และผลักดันในเรื่องของเชียงใหม่เมืองเทศกาล (ChaingMai Festival City)

โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 : การขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City)
ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อน เพื่อแสดงศักยภาพของเชียงใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านศิลปวัฒน
ธรรม มรดกภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และงานระดับนานาชาติ ภายใด้แนวความคิด “การฟื้นจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ : Chiang Mai Spirituality Revival”

ประเด็นที่ 2 : การสร้างโอกาสจากการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับนานาชาติและระดับประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้าน Mice

ประเด็นที่ 3 : การผลักดันโครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC)
เป็นโครงการนำคนรุ่นใหม่ในภาครัฐและเอกชน มาสร้างความสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันในแนวทาง
ยุทธศาสตร์จังหวัดนั้นๆ จนส่งผลถึงการสนับสนุนให้มีการจัดไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีมากกว่า 30 จังหวัดที่จัดรุ่นแรกไปแล้ว

ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ ระบุว่า จากการหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นั้น รัฐบาลจะร่วมผลักดันให้เกิดเชียงใหม่เมืองเทศกาล ChiangMai Festival City โดยจะให้คณะกรรมการ Solf Power มาร่วมในการหาแนวทางการบริหารจัดการ ส่วนประเด็นการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติฯ และ โครงการ YPC นั้น จะนำไปหารือถึงความคุ้มค่า ความน่าสนใจ และจะนำไปพิจารณาต่อไปในอนาคตอีกครั้ง