ผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสารวมใจ ต้านภัยหนาวเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2560 พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมด้วย พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย ,นายชวน จิตรบำรุงเจ้าของบริษัทวอดดิ้งนันวูเว่น ,หัวหน้าส่วนราชการ อ.อมก๋อย และผู้นำชุมชน ต.นาเกียน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 ผืน ตามโครงการจิตอาสารวมใจ ต้านภัยหนาวเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ต.นาเกียนประสบกับปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น การทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาความยากจนและปัญหาคุณภาพชีวิต ประกอบกับในปัจจุบันสภาพอากาศเริ่มเย็นลงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ( ศมพ.อ.อมก๋อย )ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวืตให้ดีขึ้น ตลอดจนผลักดันแนวความคิดที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 และช่วยกันรักษาสภาพป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในราชกาลที่ 9 เพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

นอกจากนี้ผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ยังได้ร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอูตูม จำนวน 72 ทุน และมอบกล้าพันธ์ไม้ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ต.อมก๋อย เพื่อผลักดันกิจกรรมสร้างป่า สร้างราย ได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อมุ้งเน้นให้ราษฎรมีรายได้จุนเจือครอบครัวควบคู่กับการดูแลรักษาป่าในพื้นที่