รัฐบาลน้อมนำแนวคิดพระราชทาน เข้าใจเข้าถึงพัฒนา ขับเคลื่อนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ

PNSOC600209001021201_09022017_080303
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และมอบนโยบายการดำเนินงานเรื่อง “ความคาดหวังของรัฐบาลต่อการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวคิด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ เมื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนแล้ว จะเกิดการเข้าถึงมีส่วนร่วม เมื่อนั้นก็จะเกิดการพัฒนาทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะเริ่มขับเคลื่อนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
PNSOC600209002003002 PNSOC600209002003003 PNSOC600209002003004
รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวทางการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยว่า ต้องทันต่อสถานการณ์ เมื่อมีความเข้าใจผิดในการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบ รวมถึงชี้แจงผลการดำเนินงานที่ทำไปแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เรื่องที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือแจ้งข่าวมาตรการต่าง ๆ ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทันการณ์ เช่น การให้โฆษกกระทรวงมีหนังสือหรือคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร การให้สัมภาษณ์ การแถลงข่าว และการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน

ผู้เรียบเรียง: ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6002090010212)