รัฐบาลเดินหน้า ๗ มาตรการ เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๖๐ ในช่วงเวลาประกาศห้ามเผา ด้วยงบประมาณกว่า ๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ๙ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม–๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พบว่า คุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองสูงสุดลดลงจากปี ๒๕๕๙ ในช่วงเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับปริมาณจุดความร้อน (Hotspot) สะสมในพื้นที่ภาคเหนือที่พบจำนวนจุดความร้อนสะสมระหว่างวันที่ ๑–๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ น้อยกว่าปี ๒๕๕๙ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๐ ใช้งบประมาณกว่า ๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งมาตรการออกเป็น ๗ มาตรการ คือ ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ, จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการเผา, ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต, ระดมสรรพกำลังลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟและเกิดหมอกควันรุนแรง, สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพาะปลูก และลดการเผาเศษวัสดุภาคการเกษตร, ส่งเสริมกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ, และสุดท้าย สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวย้ำว่า คาดการณ์สภาพภูมิอากาศช่วงระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม ของอนุภูมิภาคแม่โขง พบว่า การได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าสู่ฤดูหน้าแล้ง ทำให้มีจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้น ส่วนภูมิภาคอาเซียนจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาอย่างอ่อน ทำให้ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติ และตั้งแต่กลางเดือนมกราคมมีความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น สำหรับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปริมาณฝนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจะอยู่ในภาวะปกติถึงมากกว่าปกติเล็กน้อย กรมควบคุมมลพิษจึงขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุการเผาและหมอกควันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาป่า งดเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะมูลฝอย และเศษวัสดุการเกษตร เพราะอาจส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้น พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษรายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหากรณีแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองที่สูงขึ้นจนเกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6002020010137)