องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม จัดงาน ” สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ”

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม จัดงาน ” สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ” ในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน” สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ” โดยการสร้างฝายถาวร 360 ฝาย และอ่างเก็บน้ำขนาด 6 × 6 จำนวน 1 อ่าง ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลแม่นาจร ตำบลแม่ศึกและตำบลกองแขก ณ.บ้านแม่สะต็อบ หมู่ 3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากปี 2549 โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน และ 1 สมอ.แม่แจ่ม การจัดงานในครั้งนี้องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 อำเภอแม่แจ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา ในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 มีนโยบายและข้อสั่งการในการบูรณาการทุกหน่วยงานโดยนำเอาแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นหลักในการทำงาน ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยการปลูกป่าในใจเยาวชนก่อน แล้วนำเยาวชนไปปลูกป่าในดิน รวมไปถึงการขอคืนพื้นที่ป่าโดยการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะขอคืนพื้นที่เพื่อเป็นป่าชุมชน โดยราษฎรในชุมชนสามารถเข้าไปเก็บของป่าในพื้นที่ได้ตามปกติ แต่ห้ามตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี


นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงก่อเกิดองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย โดยรวบรวม พสกนิกรทุกหมู่เหล่า นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและ เอกชน รวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศล ทำงานเสียสละเพื่อสังคม ประชาชน ทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ทรงแบกรับนานมากว่า 60 ปี ขยายงานโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร(Check Dam) และแฝกโครงการปลูกป่า จากใจคน สนองแนวพระราชดำริ ฯ องค์การป่ารักษ์น้ำ เพื่ออนุรักษ์น้ำป่าฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา พื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำลำธาร และภูมิทัศน์อันงดงาม ที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา ให้คงสภาพสมบูรณ์ และคงคุณค่าอย่างยังยืนสืบทอดถึงลูกหลานตลอดไป และส่งเสริมการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อวงจร ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมการของธุรกิจการท่องเที่ยวตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการสร้างฝ่ายต้นน้ำขนาดเล็ก และ แฝกเป็นแนวทางการฟื้นฟู่ และรักษาระบบนิเวศ ปลูกฝังชาวบ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบอยู่อย่างพึ่งพากัน
ทั้งนี้ โครงการฝายชะลอน้ำและปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่ม รวมทั้ง ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากร เพื่อกักเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ทั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชน และแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรในพื้นที่ 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ปัจจุบันสามารถสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 360 ฝาย และอ่างเก็บน้ำขนาด 6×6 จำนวน 1 อ่าง สำหรับอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 1,705,003 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าจำนวน 1,401,557.25 ไร่ คิดเป็น 82.08 % ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 3 ที่เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มากถึง 40% ของแม่น้ำปิง และ 16 % ของแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกคุกคามจากการทำเกษตรเชิงเดี๋ยวและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ป่าต้นน้ำลดลงหลายหมื่นไร่ ทั้งนี้คาดหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าต้นน้ำมากขึ้น