เปิดงานเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษาของคณะสงฆ์ภาค 7 โดยพระธรรมเสนาบดี ที่เชียงใหม่นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสามเณรกว่า 3 พันเข้าร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

รมช.กลาโหม เปิดงานเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษาของคณะสงฆ์ภาค 7 โดยพระธรรมเสนาบดี ที่เชียงใหม่นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสามเณรกว่า 3 พันเข้าร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ พร้อมกับประกอบพิธีถวายราชสักการะบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ และหล่อพระพุทธรูป ขณะที่หลวงพ่อเมตตามอบเงินให้คณะแพทยศาสตร์ บูรณะตึกสงฆ์อาพาธสวนดอก


พิธีเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษามหาราชินี” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินการอบรมเยาวชนในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ(คณะสงฆ์ภาค 7) เมื่อบ่ายวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธาน ซึ่งโครงการนี้ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มุ่งหวังให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเหมาะสม ตระหนักและสำนึกรักในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา เป็นผู้ห่างไกลจากอบายมุข และความเสื่อมทั้งปวง มีความรักความสามัคคี มีวินัย เป็นคนดีที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พันเอกนเรศ จิตรักษ์ อนุศาสนาจารย์อาวุโส เป็นพิธีกรตลอดรายการนี้ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของงานเพื่อเน้นถึงการแสดงออกเรื่องความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี มีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงสามเณรนักเรียนประมาณ 3,000 คน/รูปเข้าร่วมกิจกรรม งาน “เทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษามหาราชินี” เริ่มงานตั้งแต่เวลา 12.30 น.พระภิกษุ สามเณร นักเรียน-นักศึกษาพร้อมกัน จากนั้นมีขบวนโยธวาทิตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติฯ แล้วผู้แทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เวลา 13.30 น. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
หลังพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว มีการรำถวายพระพรโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จากนั้นพลเอกอุดมเดช สีตบุตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวอาเศียรวาทสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งรัชกาลที่ 9 จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับเพลงสดุดีมหาราชา และประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จากนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่,ยุพราชวิทยาลัย,สังวาลวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ก่อนจบกิจกรรม ประธานสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ครู นักเรียน ร่วมสวดคาถาถวายพระพร 85 พรรษาฯ เจริญจิตภาวนา และไหว้พระกราบลาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี
ต่อมา เวลา 16.09 น.วันเดียวกันที่ลานชมวิว วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสนี้ พระภานุวัฒน์ ญาณสิทธิวาที (สามเณรธรรมาสน์ทอง) วัดโลกโมฬี ได้ประกอบพิธีบายศรีทูลพระขวัญ และพิธีเททองหล่อพระพุทธชินศรีสุวรรณเจดีย์ 3 องค์ มี พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมพิธี โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ อาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และพระเถรานุเถระเกจิอาจารย์ 5 รูปนั่งปรกเจริญจิตภาวนา โดยมี พันเอกนเรศ จิตรักษ์ อนุศาสนาจารย์อาวุโสดำเนินรายการ พันเอกวีระสิทธิ์ จันทร์แดง อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้ช่วยสำหรับ พระพุทธชินศรีสุวรรณเจดีย์ที่ประกอบพิธีเททองหล่อครั้งนี้ มีจำนวน 3 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 35 นิ้ว เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพอังกฤษในเดือนตุลาคมนี้ 1 องค์ ประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 1 องค์ และอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในหอพระของโรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่อีก 1 องค์
อนึ่ง ในงานนี้ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้มอบเงินจำนวน 860,000 บาทให้กับคณะแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) โดยพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบให้กับ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะนำไปบูรณะตึกสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งสร้างมานาน และต้องการปรับปรุงให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการพระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้อย่างครบวงจร ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณถึง 40 ล้านบาท โดยในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.คณะสงฆ์ภาค 7 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มช.จัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนทรัพย์ ณ พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จึงเชิญชวนศรัทธาประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย.