โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจง โครงการรถไฟไทย-จีน ใช้กฎหมายปกติดำเนินงาน ไม่ใช่ ม.๔๔ ตามที่มีการกล่าวอ้าง

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลแสดงความเห็นอ้างว่า นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ยกเว้นใบอนุญาตนิติบุคคลให้กับบริษัทของจีนที่ออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ส่งผลให้ฝ่ายจีนสามารถออกแบบได้เลยนั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการใช้ ม.๔๔ ดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด โครงการรถไฟไทย-จีน ใช้กฎหมายปกติดำเนินการ โดยฝ่ายจีนยังคงต้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
และเนื่องจากเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ดังนั้น ในขั้นตอนการออกแบบจึงต้องใช้วิศวกรจีนดำเนินการ โดยมีคณะทำงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังส่งแบบสถาปัตยกรรมสถานีที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเคยศึกษาในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกไทยให้แก่จีนเป็นต้นแบบด้วย
ส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการออกแบบเพื่อก่อสร้างนั้น ผู้ที่รับรองการออกแบบของฝ่ายจีนจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกไทย ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สภาวิชาชีพทั้งสองกำหนดไว้ ดังนั้น ความเห็นของกลุ่มบุคคลเรื่องการใช้ ม.๔๔ ทำลายโอกาสการสร้างงานให้กับคนไทยและความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยหากออกแบบโดยบริษัทจีน จึงเป็นการกล่าวอ้างที่บิดเบือนเกินความจริง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้มาโดยตลอด และกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของฝ่ายไทยมากที่สุด และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเน้นย้ำไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6002050010007)