กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับภาคเอกชน อีมิเน้นท์แอร์ ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศไทย ยักระดับมาตรฐานแรงงาน เป็นที่ยอมรับระดับโลก

เชียงใหม่-วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ Eminent Exploring Center จังหวัดเชียงใหม่  นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

    โดยมีนางสาวจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ณ Eminent Exploring Center จังหวัดเชียงใหม่ สร้างแนวร่วมประชารัฐ พัฒนาและทดสอบฝีมือช่างแอร์ รับค่าจ้างตามมาตรฐาน โดยมีนางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศฯ แก่ Eminent Exploring Center จังหวัดเชียงใหม่ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 18 ชั่วโมง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกโดย สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท สิมิลาร์ จำกัด ณ Eminent Exploring Center จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะตัวแทนของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. ในการลงนามความร่วมมือ กล่าวว่าล่าสุด กพร. ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ณ Eminent Exploring Center จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมนำร่องในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สมุทรปราการ สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี ในการพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือในพื้นที่ มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน งานท่อในเครื่องปรับอากาศ การทำงานของวงจรไฟฟ้า วงจรอินเวอร์เตอร์ สารทำความเย็น การติดตั้งและการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น รวม 200 คน โดยการกระจายฝึกอบรมทั่วประเทศ ส่วนความร่วมมืออื่นๆ จะมีการพัฒนาครูฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างชุมชน ช่างในสถานประกอบกิจการ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป