งานสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing 4 ภูมิภาค

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)จัดกิจกรรมเผยแพร่แนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing  4 ภูมิภาค “งานสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing  4 ภูมิภาค”ภายใต้โครงการโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing)

เชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 – สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการพลักดันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curse) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0   

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทยส่วนหนึ่งยังขาดความพร้อมที่จะลงทุน หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ทั้งเกิดจากข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ในทางกลับกันกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยี IoT (IoT Maker) ของไทย เช่นกลุ่มบุคลากรในสถาบันการศึกษา นักวิจัยอิสระ และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมได้ ซึ่งกลุ่ม IoT Maker เหล่านี้ยังขาดความเชื่อมโยงกับผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน ดังนั้น หากสามารถเชื่อมโยงความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กับกลุ่ม IoT Maker ในประเทศได้ จะเป็นการเปิดโอกาสช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้ในกระบวนการผลิต การค้า และการส่งออก ซึ่งจะช่วยสนันสนุนให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย

นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED

นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing จากกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา รูปแบบเทคโนโลยีที่นักพัฒนาได้จัดทำขึ้นผนวกกระบวนการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ สถาบันฯ จึงกำหนดจัดงานสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing ขึ้น 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคและแนะนำเครือข่าย IoT maker ที่เหมาะสมกับปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตามพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัล  www.digitaltechmaker.com  ที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถเข้าถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ได้ง่าย โดยสามารถรับชมผลงานการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคผลิตระดับ SMEs ไทย เชื่อมต่อกันกับผู้พัฒนา IoT ได้บนแพลตฟอร์ม ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการผลิตในส่วน SME เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

ขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม นักพัฒนา Internet of Thing (IoT Maker) และผู้ที่สนใจ  สามารถติดตามกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้ที่ www.digitaltechmaker.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-4000 โทรสาร 02-564-2737
Email : info@ismed.or.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด : นายภัทรพงศ์ ยวงสะอาด

โทรศัพท์ 02-564-4000 ต่อ 6222 , 089 696 2489