จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คนสื่อสร้างสรรค์-รู้เท่าทันสื่อ”

จังหวัดลำพูน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนสื่อสร้างสรรค์-รู้เท่าทันสื่อ” การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคนสื่อ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลแพนนิซูล่า เชียงใหม่

                  ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน” เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานที่สนใจทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกว่า 60 คน

ซึ่งในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการจัดทำสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้การรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ และสามารถถ่ายทอดเครื่องมือกระบวนการ การผลิตสื่อสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก ซึ่งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อการพัฒนาหน่วยงานและชุมชนนั้น เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นำไปไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในฐานะพลเมือง และชุมชนที่อยู่ ที่อาศัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมต่อไป