ติงประชุมสภาฯ มทร.ล้านนา หมกเม็ด! สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วาระพิเศษ 3/2561 ตามคำเชิญของ นายธีรวุฒิ บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยมทรล้านนา ในเวลา 10.30 น. แต่ในการประชุมมีกรรมการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพียง 7 คน จากทั้งหมด 29 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้สื่อข่าวที่เฝ้าติดตามข่าวการประชุมสภาในครั้งนี้ รายงานสถานการณ์ว่า นายธีรวุฒิ นายกสภาฯ ได้เปิดประชุมสภาฯโดยที่สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม และเริ่มได้พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นวาระแรกในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดผลการประชุมผู้สื่อข่าวจะได้นำเสนอต่อไป เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง
ในขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยกรรมการสภาท่านหนึ่งได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า การประชุมที่กรุงเทพในวันนี้ เป็นการดำเนินการโดยนายกสภาฯ โดยที่กรรมการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะวันที่4 พ.ค.2561 ก็จะมีการประชุมสภาที่มทร.ล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติเดิมที่มีการกำหนดวันประชุมวาระปกติประจำเดือนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว การที่นายกสภาฯ รีบร้อนจัดประชุมก่อนวันประชุมปกติและกรรมการที่เข้าประชุมก็มีจำนวนไม่ถึงกำหนดในการเปิดประชุมตามข้อบัญญัติ แต่ยังดึงดันเปิดประชุมเพื่อแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีมทร.ล้านนานั้น ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไร้ซึ่งธรรมมาภิบาล ไม่เคารพกฎกติกา กฎระเบียบ ของสังคม ของพรบ.มหาวิทยาลัย บทบัญญัติข้อบังคับก็มี แต่นำไปใช้อย่างไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะตามมา โดยเฉพาะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เสียหายไป อนาคตนักเรียนนักศึกษาจะเป็นอย่างไร บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน กำลังรอผลวาระที่สำคัญๆและจำเป็นต่อพวกเขา รวมไปถึงมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ไม่ว่าผลประชุมที่นายกสภาที่ดึงดันประชุมกันอยู่นี้จะออกมาอย่างไร ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ดี ไม่มีผลในทางปฏิบัติใด ๆ ทั้งสิ้น ขอให้เดินทางมาประชุมตามวาระปกติในวันที่4พ.ค.2561 อันจะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามากกว่าไปเปิดประชุมเสียเงินเสียทองอย่างมากมายแล้วไม่มีวาระอะไรที่เป็นประโยชน์โดยใช่เหตุ