มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 24 อำเภอ

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขัดสน ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 24 อำเภอ

นายสุรชาติ ภีระดำผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มูลนิริชมรมธนาคารภาคเหนือได้ตระหนักว่าสังคมต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นผู้ด้อยโอกาส เด็กผู้ยากไร้ เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาทั้งนี้มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ได้จัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับเรียนเรียนดีแต่ขัดสนใน 17 จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่ปี พศ.2538 ตลอดระยะเวลา 24ปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 194 ทุนต่อปี และสำหรับในปี 2562 นี้ ทางมูลนิธิได้คัดเลือกนักเรียนเรียนดี แต่ด้อยโอกาส ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 24 อำเภอ จำนวน 59 คนสำหรับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 5,000บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 295,000 บาท

นายสุรชาติ ภีระคำประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต่อไปว่าจำนวนเงินที่นำมามอบให้แก่นักเรียนในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนมาจาก 3 แหล่งทุนด้วยกันคือมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือสนับสนุนจำนวน 15 ทุน ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนจำนวน 25 ทุน และจากผู้มีจิตศรัทรา และคณะกรรมการสนับสนุนจำนวน 19ทุน รวมจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น59 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 295, 000 บาท

สำหรับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่สมาชิก กระตุ้นในการรักษามาตรฐานจารีตประเพณีของธนาคาร เป็นสื่อกลางของบรรดาสมาชิกทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รายงานความเคลื่อนไหวในวงการธนาคารและการค้าต่างๆส่งเสริมและเผยแพรวิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวกับธนาคาร ธุรกิจการเงินและ การคลัง คือในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และหน้าที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลืออย่างจริงจัง แก่สาธารณกิจและสังคม ท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะไม่เกี่ยวข้องฝักใฝ่ทางการเมือง การศาสนา และลัทธิใด ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.จังหวัดเชียงใหม่ (ประกอบด้วยสมาชิกได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งมีส่วนร่วมในกาวางแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอด อีกทั้งยังมีบทบาทในการก่อตั้ง “มูลนิริชมรมธนาคารภาคเหนือ” อีกด้วย ผลงานเด่นเป็นที่ปรากฎได้แก่การมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเขต 17จังหวัดภาคเหนือและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น