ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุรกิจการบิน เริ่มเปิดสอนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยายพิเศษ “เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน ของภาคเหนือ” 

                ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในอนาคตความต้องการบุคลากรในตลาดแรงงานธุรกิจการบินจะมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจการบิน เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนาในระยะยาว ดังนั้น เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของธุรกิจการบินซึ่งเป็นธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยนานาชาติ จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยจะเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

          ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ “เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน ของภาคเหนือ” โดยนาวาอากาศตรี มณธนิก  รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ การบรรยายภาพรวมของแผนพัฒนาภาคเหนือและนโยบายการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินตลอดจนการตอบรับนโยบายของภาคเอกชนโดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) การบรรยายให้ข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) บทบาทของสถาบันการศึกษากับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดย ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยายให้ข้อมูลแนวทางการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน โดยนายพิสิฐ  หงษาครประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.inter.cmru.ac.th หรือwww.facebook.com/Internationnal.College.CMRU สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์  053 – 885 – 983  ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 14 มิถุนายน 2561