รมว.วัฒนธรรม เปิดการแสดง “นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนผู้พิการ” ประจำปี 2561

รมว.วัฒนธรรม เปิดการแสดง “นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนผู้พิการ” ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้พิการได้แสดงความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดง “นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนผู้พิการ” ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และเยาวชนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมชมการแสดง จำนวนมาก

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำเนินการจัดโครงการสอนนาฏศิลป์ ดนตรีไทยให้แก่นักเรียนผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดส่งครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน-ละคร) ครูผู้สอนด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ไปสอนและฝึกซ้อมให้แก่นักเรียนผู้พิการตามโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนกาวิละอนุกูล และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ และมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ ตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียนผู้พิการ

สำหรับในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีดำริให้วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน “นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนผู้พิการ” โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ และเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2561

โดยการจัดแสดง นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับผู้พิการในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการ ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรี ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ผู้แสดงประกอบด้วย นักเรียนพิการทางหูจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสุนทร นักเรียนพิการทางสมองจากโรงเรียนกาวิละอนุกูล นักเรียนพิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยรูปแบบการแสดงจะเป็นการบูรณาการจัดการแสดงและบรรเลงร่วมกัน