วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีกำลังใจในการเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนอ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ที่ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม พร้อมกับสร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และเพื่อความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู” ตลอดจน เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยภายในงานมีการรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนอาหารกลางวัน จำนวน 113 ราย รวมเป็นเงินกว่า 4 แสนบาท

 

สำหรับ พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่ควรนำไหประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และครูผู้ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็นศิษย์มีครู พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีกำลังใจในการเรียนต่อไป
//////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
21 มิถุนายน 2561