อว. ขึ้นเหนือ จัดสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต”

อว. ขึ้นเหนือ จัดสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” เร่งสร้างความเข้าใจสถาบันอุดมศึกษา หวังขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน, รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก, ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, รศ.อุเทน คำน่าน, ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายของ อว. กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค New Normal แนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ปี 2564 พร้อมเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวง อว. ได้ริเริ่มโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ ดังนั้น การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่ เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน อว. จึงได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเช้าใจกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ในการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) 2.กลุ่มมุ่งยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรร (Technology & Innovation) 3.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) 4.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual Cultivation) 5.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชชีพและสาขาเฉพาะทาง (Specialized & Professional) ซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องทำการปรับตัวและประเมินศักยภาพความพร้อมของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ ระบบการบริหารงานภายในองค์กร ผลการดำเนินงาน รวมไปถึงความซัดเจนตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก