เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เปิดโลกว้างให้ลูกน้อยที่ศูนย์การเรียนรู้ Starfish Learning Hub

มาเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในอนาคต ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ทริปสนุกกับกิจกรรมมากมาย เยี่ยมชมฟาร์มและธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการคิดค้นนวัตกรรม ผจญภัยสังเกตสิ่งรอบตัว ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

 

Starfish Learning Hub กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆหนูๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี ที่ถูกถ่ายทอดกระบวนการนึกคิดและการเรียนสอนจากโรงเรียนบ้านปลาดาวโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ (การกุศล) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. อยู่ในระดับ’ดีเยี่ยม’ ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา มีชื่อเสียงและเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่แบบเชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL), Makerspace และนวัตกรรม 3R (Reading,Writing and Arithmetic) เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 ได้รับรางวัลมากมาย  จัดกิจกรรมให้เด็กภายนอกให้มีโอกาศได้ เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในอนาคต ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ในวันเดย์ทริปสนุกกับกิจกรรมมากมาย เยี่ยมชมฟาร์มและธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการคิดค้นนวัตกรรม ผจญภัยสังเกตสิ่งรอบตัว ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่เหมาะมากๆ ที่จะให้เค้าได้เรียนรู้และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม ได้สัมผัสธรรมชาติ สิ่งใหม่ๆ เพราะการทำกิจกรรมทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทำให้เด็กๆของเราไม่เบื่อกับกิจกรรม แถมยังเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนอีกด้วย

.

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ Starfish Learning Hub อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ไขความลับสิ่งแวดล้อม Unlocking Eco-Secrets” น้องๆได้ทดลอง สำรวจ อีกทั้งยังได้ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

.

● การสำรวจพื้นที่นิเวศ: เดินทางไปที่สถานที่ต่างๆ เพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นิเวศรอบตัว

● การบันทึกสิ่งที่พบ: ใช้กล้องถ่ายรูปหรือวาดรูปภาพของสิ่งต่างๆ ที่น้องๆ พบ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ

● ทดลองประยุกต์ทฤษฎี: ให้น้องๆ ทดลองใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่พบ

● กิจกรรมการเรียนรู้: จัดกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้ลองทำด้วยตนเอง เช่น การปรุงอาหาร, การทดลอง, หรือการสร้างโมเดลนิเวศ

● แบ่งปันความรู้: ให้น้องๆ มีโอกาสแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ในรูปแบบของการนำเสนอ

.เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่เหมาะมากๆที่จะให้เค้าได้เรียนรู้และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆผ่านการทำกิจกรรม ได้สัมผัสธรรมชาติ สิ่งใหม่ๆ เพราะการทำกิจกรรมทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทำให้เด็กๆของเราไม่เบื่อกับกิจกรรม แถมยังเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนอีกด้วย

 กระบวนการ EDICRA เป็นหนึ่งในวิธีการสอนแบบ Active Learning ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะเด็กมากขึ้นเพราะเมื่อนักเรียนได้ลงมือทำเด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และสามารถออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

.

กระบวนการที่เรียกว่า EDICRA มาจาก

● Explore สำรวจปัญหา

● Define ระบุปัญหาว่าสิ่งที่เขาจะทำคืออะไร

● Investigate จากนั้นก็เข้าไปเจาะลึกแก้ปัญหาของเขา ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัด หรืออื่นๆ ตามมาด้วย

● Create สร้างนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาขึ้นมา

● Reflect สะท้อนความคิดออกมาว่าดีหรือยัง และ สุดท้าย

● Act คือการสร้างความแตกต่างจากนวัตกรรม แก้ปัญหาที่ตัวเองค้นพบให้กับผู้อื่น

ซึ่งกระบวนการสุดท้ายเด็กจะเผยแพร่ความรู้ของเขา ไปยังชุมชนตัวเอง ทั้งชุมชนในโรงเรียนนอกโรงเรียน เพื่อให้สิ่งที่เขาค้นพบไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

.

เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียน เข้ากับชีวิตจริงของตนเอง และสามารถผลิตชิ้นงานหรือโครงการออกมาด้วยตนเอง ตามโจทย์ “ปัญหา” ที่มีครูเป็นผู้ริเริ่มให้ หรือโจทย์ที่เด็กต้องการเองก็ได้ และเป็นที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ แต่จะไม่ใช่การสอนเด็กทีละขั้นตอนว่าเขาควรทำอะไรบ้าง เพื่อฝึกให้เขาคิดเป็น

.

พบกับกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆหนูๆ เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในอนาคต ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ สนุกกับกิจกรรมมากมาย เยี่ยมชมฟาร์มและธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการคิดค้นนวัตกรรม ผจญภัยสังเกตสิ่งรอบตัว ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

.

สิ่งที่ผู้ปกครองจะได้รับ

● Booklet บันทึกการเรียนรู้

● การประเมินทักษะตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

ทักษะที่น้องๆจะได้รับ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

● การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

● การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

● การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

● การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

● การรู้จักสังคม การสื่อสารและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

● เสริมสุขภาพและความฉลาดทางอารมณ์

● การเข้าใจและอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

พบกับพื้นที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่

🔸Farm: ศูนย์กลางการทำงานร่วมกันสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนแบบลงมือปฏิบัติและการดูแลสิ่งแวดล้อม

🔸Makerspaces: พื้นที่สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ผ่านกิจกรรม STEAM

🔸Cafe: บ้านลุงดิ๊ก: พื้นที่สำหรับการประยุกต์ใช้ทักษะการทำอาหารในทางปฏิบัติ ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

🔸Adventure Playground: สนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่ส่งเสริมทักษะ การทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

🔸โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: การเดินทางเรียนรู้ทางสังคมผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรมและการตระหนักรู้ระดับโลก

Starfish Learning Hub

Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

เพราะทุกพื้นที่ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ ก้าวไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ติดต่อเรา

เพจ Starfish Learning Hub

https://www.facebook.com/StarfishLearningHub?locale=th_TH

📌พิกัด : หน้าโรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เปิดทุกวัน เวลา : 09:00 – 16:00 น.

Google Maps : https://maps.app.goo.gl/JjamqHET5o6XdLLS9

Line : https://lin.ee/pK2RFrl

โรงเรียนบ้านปลาดาว

เลขที่ 278 ม.10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

Tel: 053-857457