สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลง (MOU) กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการทางการแพทย์ โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นายกฤษดา ลาพิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง, นายทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการทางการแพทย์ เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและสวัสดิการการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด และบุคคลในครอบครัว ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ จะช่วยลดขั้นตอนและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านของสวัสดิการทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป