ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้ากลยุทธ์ BECOMING Number 1 ขยายธุรกิจสู่ภาคเหนือ

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ BECOMING Number 1 ก้าวสู่ผู้นำธุกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยภายในปี ๒๕๖๑ ล่าสุดขยายธุรกิจสู่ภาคเหนือด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดรถจักรยานยนต์ในภูมิภาค หลังจากเปิดศูนย์บริการอย่างไม่เป็นทางการใน ๘ จังหวัดมาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง และลำพูน ปรากฏว่า ได้ผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและพันํมิตร ดีลเลอร์ ตั้งเป้าอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในภาคเหนืออย่างน้อย ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในปี ๒๕๖๐

0 170203 1156 ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่า จำนวนรถจักรยานยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนในภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ เทียบกับปี ๒๕๕๘ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๕ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายพืิ้นที่ให้เป็นผู้นำอันดับ ๑ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี ๒๕๖๑ ด้วยการขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุม ๖๕ จังหวัด ในปี ๒๕๖๐ และเพื่อให้มั่นใจว่า จะได้รับการตอบรับที่ดี บริษัทฯ จึงเริ่มให้บริการอย่างไม่เป็นทางการใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ และได้รับการตอบรับที่ดีจากร้านค้าพันธมิตรดีลเลอร์มากถึง ๑๕๐ ร้านค้า ปัจจุบันบริษัทฯ อนุมัติสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มากกว่า ๑,๒๗๐ สัญญา ด้วยยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่มากกว่า ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทภายในระยะเวลาเพียง ๙ เดือน

0 170203 1202 ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง

นายวิชิต พยุหนาวีชัย กล่าวต่อไปอีกว่า จากการให้บริการที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้าในภาคเหนือของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำในโรงงานอุตสาหกรรม และข้าราชการร้อยละ ๔๐ พ่อค้าแม่ค้าร้อยละ ๔๐ เกษตรกรร้อยละ ๒๐ รถจักรยานยนต์ที่ลูกค้านิยมมีขนาดไม่เกิน ๓๐๐ ซีซี เนื่องจากใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพเป็นหลัก โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท สาเหตุที่ลูกค้าและร้านค้าพันธมิตรดีลเลอร์ให้การตอบรับที่ดีเนื่องมาจากข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมาก หรือประมาณร้อยละ ๑.๕๙-๑.๙๙ ต่อเดือน และระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด ๓๖ งวด และอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จคือ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการให้บริการ ทำให้ลูกค้าและร้านค้าพันธมิตรให้ความไว้วางใจและให้ความชื่อถือในการใช้บริการของบริษัทฯ และด้วยปริมาณความต้องการของลูกค้าในภาคเหนือที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ภายในสิ้นปี ๒๕๖๐ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในภาคเหนืออย่างน้อย ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ยยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่ ๕๐,๐๐๐-๕๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ สัญญา เพิ่มจำนวนสัญญาอีกร้อยละ ๑๕๐ วางแผนมีจำนวนร้านค้าพันธมิตรดีลเลอร์รวมอย่างน้อย ๑๙๐ ราย ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในภาคเหนือ พร้อมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาคเหนืออีก ๓๕-๔๐ คน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในภาคเหนือที่สูงขึ้น

0 170203 1212 ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง

ทั้งนี้ จากนโยบาย “เข้าถึงและเข้าใจ” นอกจากการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอดอกเบี้ยที่จูงใจ บริษัทฯ ตระหนักและใหฟ้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อร่วมรักษาโบราณสถานเก่าแก่ล้านนา พร้อมร่วมเดินตามรอยพระราชา ด้วยการปลูกจิตสำนึกในการรักษาผืนป่าผ่านประเพณีบวชป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณผืนป่าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว