ธปท. ภาคเหนือแจงภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวลง

เชียงใหม่ 4 ก.พ. 63 ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส ที่ 4 ปี 2562 ว่า เศรษฐกิจประเทศไทยมีทิศทางชะลอตัว


เนื่องจากในต่างประเทศสถานการณ์การกีดกันทางการค้ายังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งสถานการณ์ Brexit ที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย และการที่ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ยังไม่ประกาศใช้ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวลง


ส่วนด้านภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2562 มีการหดตัวจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทน และใช้ในชีวิตประจำวัน จากกำลังซื้อที่น้อยลง
ประกอบกับสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รายได้เกษตรกรหดตัวลงตามผลผลิตพืชต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูก ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมหดตัวตาม เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรลดลง ส่วนด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชะลอตัว

จากหลายปัจจัย สำหรับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ยังสามารถขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะเกาหลีใต้และไต้หวัน เนื่องจากมีเส้นทางการบินที่เปิดมายังภาคเหนือเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวในช่วงปลายปี 2562 ที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าปีก่อนๆ
นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการว่างงานลดลงจากเดิมเล็กน้อย ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ตามราคาอาหารสด ทางด้านภาคการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อ ใกล้เคียงกับเดือนก่อน