DITP สร้างทัพผู้ประกอบการภาคเหนือก้าวไกลสู่เวทีส่งออกระดับสากล พัฒนาเครือข่าย ยกระดับด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทยและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผนึกกำลังเสริมทัพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP/SME ในเขตภาคเหนือจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจเกิดมูลค่าทางการค้า กว่า 5 ล้านบาท เชื่อมั่นสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าผลักดันส่งออก นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภูมิภาคได้ภายใน 1 ปี

โดยภายในงาน ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์  โซนให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้ารวมถึงกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “บรรจุภัณฑ์สร้างยอดขายอย่างไร” โดย คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ Prompt partners) “การตลาดออนไลน์ เพื่อผู้ประกอบการ OTOP/SMEs” โดยคุณจิตร์งาม พราหมณีนิล (เจ้าของกิจการ K PRINT) และ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ “ โดยอาจารย์สุรเชษฐ ไชยอุปละ (ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ OTOP/SMEs กับผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

โครงการครั้งนี้มีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs เข้าร่วมจำนวน 43 ราย และผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน26 ราย เกิดการเจรจาทางธุรกิจภายในงานทั้งสิ้น 74 คู่ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่เข้าร่วม โครงการจะได้รับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับสินค้า แต่ละประเภทและสามารถนาไปใช้งานได้จริง โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดดำเนินธุรกิจ จนสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

การจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทันที จากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงาน ซึ่งผู้ประกอบการด้านนสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่ ได้พบปะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน จนเกิดมลูค่าทางธุรกิจขึ้น ทันที 450,000 บาท และคาดว่าจะเกิดมลูค่าเพิ่มขึ้น จากการผลักดันการส่งออก และต่อยอดของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 5,000,000 บาท ภายใน 1 ปี