คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารนำเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้นยูเนสโก เร่งจัดทำเอกสารส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ในเดือนกรกฎาคมนี้

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ – คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารนำเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้นยูเนสโก เร่งจัดทำเอกสารส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ในเดือนกรกฎาคมนี้
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เข้าสู่รายชื่อเบื้องต้นไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก โดยหลังจากนี้จะจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้นไปยังศูนย์มรดกโลกกรุงปารีส ฝรั่งเศส เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองคราเคา สาธารณรัฐโปแลนด์
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนี่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ได้รับการบูรณะและสักการบูชาจากประชาชนหลายเชื้อชาติและหลายภูมิภาคมาตลอดหลายพันปี ดังนั้น จึงเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าโดดเด่น เป็นสากล ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ๓ ข้อ คือ เป็นผลงานชิ้นเอกที่ทำขึ้นด้วยอัจฉริยภาพของมนุษย์ มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานสู่การพัฒนาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง: อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001240010135)