ครม. อนุมัติมาตรการทางภาษี จูงใจบริจาคช่วยอุทกภัยใต้ เงินบริจาคลดหย่อนภาษีได้

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือทางภาษีสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ๑๒ จังหวัด เพื่อจูงใจให้เกิดการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกำหนดให้บุคคล สามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหน่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้สุทธิ กรณีห้างหุ้นส่วนและนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ โดยเป็นการบริจาคช่วยเหลือในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้มีการอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ที่ต้องยื่นในเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๐ ให้ไปยื่นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) โดยให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และกรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐทั้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เพื่อกำกับดูแลตามกรอบการดำเนินงานโครงการ CoST ที่จะมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป หรือโครงการที่มีผลต่อสาธารณชน โดยโครงการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติทราบทุก ๓ เดือน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: กริช  รวิวรรณ

ผู้เรียบเรียง: ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6001100010027)