ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติวเข้มหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพื่้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอสะเมิง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชนบ้านโป่งกวาว ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อม และแนวทางในการพัฒนาหมู่ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หลังจากนั้นได้ร่วมลงสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ถั่วลิสง และเข้าเยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ ซึ่งบ้านโป่งกวาวนั้น มีต้นทุนทางธรรมชาติมากมาย ได้แก่ ทัศนียภาพภูเขาสองข้างทางที่สวยงาม ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ น้ำพุร้อนโป่งกวาว น้ำตกโป่งกวาว ภูมิปัญญาการเคี่ยนไม้แบบดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น น้ำพริกตาแดงที่ทำจากพริกที่ปลูกในเฉพาะพื้นที่โป่งกวาวทำให้มีรสชาติเผ็ดจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ แหนมหมูสูตรพิเศษของบ้านโป่งกวาว เครื่องจักรสาน ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ลูกประคบ ข้าวแต๋น และผักปลอดภัยจากสวนเกษตรกร รวมถึงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งกวาวด้วย โดยในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้เชื่อมโยงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนและให้สร้างมูลค่าของสินค้าและบริการโดยการเพิ่มเรื่องราว (story telling)ให้น่าสนใจและใช้อัตลักษณ์ของชุมชนดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านหรือชุมชนได้