ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชีพ  พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่,ข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด

จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา อาทิ โครงการหลวง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นภารกิจและนโยบายสำคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ และการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง เป็นต้น

    นอกจากนั้นจังหวัดยังให้ความสำคัญกับกลไกในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ประสานงาน  ภายในศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีระบบบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย