รมว.คมนาคมเผยยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงคมนาคม มุ่งเน้นปรับโครงสร้างคมนาคมขนส่งจากระบบถนนสู่ระบบราง

PNECO600208001002403_08022017_050325
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันนี้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับ พลอากาศโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยที่ประชุมกระทรวงคมนาคมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนพัฒนาคมนาคมขนส่ง ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างคมนาคมขนส่งจากระบบถนนสู่ระบบรางให้มากขึ้น โดยแผนดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ยังเหลืออีก ๔ เส้นทาง เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่อีก ๙ เส้นทาง และโครงการรถไฟระหว่างเมือง ให้เดินหน้าต่อไป ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗๕ จากเดิมที่อยู่ที่ร้อยละ ๘ เท่านั้น
PNECO600208001002401_08022017_050325
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้กระทรวงคมนาคมจัดทำระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ให้เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในเขตเมือง โดยให้นำโครงการสาทรโมเดลมาเป็นต้นแบบใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งก่อสร้างจุดจอดรถ ๕ แห่ง ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางดำเนินการ ส่วนการขนส่งสินค้าทางน้ำ สนช. เสนอให้กระทรวงคมนาคมขยายพื้นที่ท่าเรือ เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายการเดินอากาศ และพระราชบัญญัติรถยนต์ ให้กรมการขนส่งมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง: สุริยน ตันตราจิณ
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6002080010024)