คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี ซึ่งเป็นคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี ซึ่งเป็นคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยยังคงสานต่องานและพันธกิจต่างๆ ของพระเยซูคริสต์ต่อไป

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลอง 150 ปี พันธกิจคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ โดยได้ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.1868 (พ.ศ.2411) และได้มีการสถาปนาคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น บนพื้นที่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก เรียกว่า “คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่” จนถึงบัดนี้มีอายุครบ 150 ปี และมีการนมัสการพระเจ้าครั้งแรกในวันที่ 19 เมษายน ในปีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ ข่าวดี เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ และให้การศึกษา รักษาพยาบาล และบริการสังคม ซึ่งในปัจจุบันบริเวณของโบสถ์และตัวอาคารของโบสถ์ ได้เป็นโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนไปแล้ว และเนื่องด้วยตัวอาคารของโบสถ์มีความชำรุดทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด และมีความคับแคบ หากมีนักเรียนจากสองโรงเรียน คือ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย มาร่วมนมัสการเหมือนสมัยก่อนแล้วโบสถ์ จะยิ่งไม่พอบรรจุ นั่นคือเหตุผลหลักที่จะต้องสร้างโบสถ์ใหม่ คณะธรรมกิจของคริสตจักรและบรรดาสมาชิก จึงมีความเห็นว่าต้องสร้างตัวอาคารโบสถ์ใหม่ขึ้นแทน โดยคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเรียกว่า “กรรมการสร้างโบสถ์” ในที่สุด ซึ่งอาจารย์เทเลอร์ พอทเตอร์ สถาปนิกของสภาคริสตจักรได้เป็นผู้ออกแบบแปลนโบสถ์นี้ อีกทั้งยังได้ชนะการประกวดในสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลที่ 1 สำหรับการออกแบบมีรูปแบบอาคารเป็นทรงแปดเหลี่ยม แสงเข้าอาคารจากช่องเปิดบนหลังคา อาคารโปร่ง มีลักษณะอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก 2 ชั้น ยกพื้นสูง ห้องนมัสการ อยู่ชั้น 2 เพื่อใช้สำหรับการศึกษาเรียนพระวจนะของพระเจ้าในวันอาทิตย์และทำกิจกรรมต่างๆ

สำหรับ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำรงในความเชื่อ ความหวัง และความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งสานต่องานและพันธกิจต่างๆ ของพระเยซูคริสต์สู่บรรดาผู้เชื่อรุ่นต่อรุ่น ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคริสตจักรตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งงดงามเต็มล้นด้วยสง่าราศีและพระสิริของพระองค์
//////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
21 เมษายน 2561