ประกาศแล้ว! ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ นั่งแคนดิเดต “นายกรัฐมนตรี” พรรคไทยรักษาชาติ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62  พรรคไทยรักษาชาติ ได้ยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้เสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพียงพระองค์เดียว

พรรคไทยรักษาชาติ ออกแถลงการณ์พรรค เป็นเกียรติได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อม รับการเสนอพระนาม เป็นนายกรัฐมนตรี

พรรคไทยรักษาชาติรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มหิดล ในการรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรค ทูลกระหม่อมฯ ทรงจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา คือ Massschusetts Institute of Technology (MIT) และ University of California, Los Angeles (UCLA) ตามลำดับ ทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน โดยการทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนในขณะที่พำนักอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515

เมื่อกลับมาพำนักอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้จัดตั้งโครงการ To Be Number One เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยเสด็จไปทั่วประเทศไทย จึงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนและเป็นห่วงอยากมีส่วน ได้ช่วยเหลือให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน และมีอนาคตที่ดี ประกอบกับการที่ได้เป็นผู้แทนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี จึงทรงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะอาสามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อได้ช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติโดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในด้านต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศอย่างเต็มที่

ทูลกระหม่อมฯ มีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลกยิ่งไปกว่านั้น คือการสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนไทยในชาติ นโยบายต่างๆ ของทูลกระหม่อมฯ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จะน้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

พรรคไทยรักษาชาติ จึงกราบเรียนมายังพี่น้องประชาชน เพื่อโปรดทราบในพระเมตตาครั้งนี้

ขอบคุณภาพจาก www.spingnews.co.th