กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัด(Workshop) กิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่ (Creative Amateur Playground : CAP)  วันที่ 14-16 มิถุนายน, 4-7 กรกฎาคม และ 18-19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 18.30 น. ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) กิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่ (Creative Amateur Playground : CAP) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Entrepreneurship Acceleration House : IDEA House) วันที่ 14-16 มิถุนายน วันที่ 4-7 กรกฎาคม และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงพลังทางความคิดนอกห้องเรียนและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ เรียนรู้ พัฒนาแนวคิดบนพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เปิดโอกาสในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ในอนาคต และผลักดันให้เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูย่านหัตถกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

มีนักศึกษาทุกกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จำนวน 96 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ เสริมสร้างแนวคิดการออกแบบ ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และลองสร้างโมเดลการพัฒนาที่คลอบคลุมในทุกมิติ

โดยผลงานของนักศึกษาที่ชนะเลิศได้แก่ กลุ่ม โฮ๊ะไอเดีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม SKIP และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม 4AOB โดยมีคุณแก้วตา วรธรรมานนท์ ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบมอบรางวัล