การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA )”

The International and National Conference on Business Administration and Accountancy (INCBAA 2020) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2

เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักของเครือข่ายทุก ๆ 2 ปี ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA )” สำหรับในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ จากในประเทศและต่างประเทศ

ภายในงานเริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) และคณบดี   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี   เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมกันนี้การประชุมวิชาการฯครั้งนี้ยังรับเกียรติจาก Dr. Edward   Rubesch, Program Director, Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) Center, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand เป็นองค์ปาฐกพิเศษ (Keynote speaker) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (Business Sustainability in Digitalization Era) ” และมีการมอบรางวัลงานวิจัยให้แก่ผู้นำเสนอบทความจำนวน 8 รางวัล ตามลำดับดังนี้ รางวัล GOLDEN AWARD จำนวน 2 รางวัล รางวัล SILVER AWARD จำนวน 5 รางวัล และรางวัล SUSTAINABILITY AWARD จำนวน 1 รางวัล

นอกเหนือจากการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแล้วนั้น ภายในงานยังมีการออกบูทวิชาการผลงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของ 4 สถาบันเครือข่าย บูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่แต่ละสถาบันของเครือข่ายได้เข้าไปให้การช่วยเหลือและพัฒนา ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ผลงานและของที่ระลึกของคณาจารย์และนักศึกษา บรรยากาศของงานจึงเนืองแน่นไปด้วยนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนี้มีผู้ร่วมนำเสนอบทความทั้งสิ้น จำนวน 74 บทความและผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน