จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

จั งหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 64 คน


วันนี้ (1 พ.ค.62) ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด พ่อแม่ รวมถึงญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมอุปสมบท และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
การจัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 คน และในวันพรุ่งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตร
ทั้งนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศ โดยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน นอกจากนี้ ยังจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ จัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 7 วัน หรือระยะเวลาตามความเหมาะสม

//////////////

นฤมล วรรณพริ้ง / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 พฤษภาคม 2562