จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตล้านนา และความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ ท่าน้ำแม่ข่าชุมชนป่าแพ่ง(ชัยศรีภูมิ) ถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานทีป๋าเวณีปีใหม่เมือง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกภาคส่วน จัดขบวนแห่รณรงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำแม่ข่ามีความเข้าใจในคุณค่าและความหมายของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและมาช่วยกันขจัด ละเลิก สิ่งไม่ดีงามต่างๆ ที่เรา เคยได้กระทํากับแม่น้ำข่า เช่น การทิ้งขยะมูลฝอย การปล่อยน้ำเสีย การทําความสกปรก รก รุงรังให้กับแม่น้ำ ซึ่งรวมทั้งแม่น้ำและลําน้ำสาขาทุกสายด้วย ฯลฯ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ให้กลับมาเป็นสายน้ำแห่งไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ในวาระโอกาสปีใหม่นี้

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยกําหนดแนวทางดําเนินการไว้เป็น 8 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มาตรการ เสริมสร้างการมีจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าของประชาชน เยาวชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชน ดังเป็นที่ทราบกันแล้ว เพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้บังเกิดสัมฤทธิผลที่ เป็นรูปธรรม อันจะทําให้เมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง บนฐานแห่งวัฒนธรรมล้านนาอันสง่างาม และเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตล้านนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนทุกชาติพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของชาวล้านนามาช้านาน โดยมีการกิจกรรมรณรงค์ในช่วงระหว่างวันที่ 7-14 เมษายน 2561 ซึ่งสอดคล้องกับวันอนามัยโลก (7 เมษายน) และประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดในรูปของขบวนแห่สังขานต์ล่องทั้งทางเรือในคลองแม่ข่าและทางถนนเลียบคลองแม่ข่า บริเวณหน้าเมืองเก่าเชียงใหม่ ขบวนทางน้ำแห่จากท่า น้ำชุมชนป่าแพ่ง(ชัยศรีภูม) – ท่าน้ำชุมชนระแกง-กําแพงงาม และขบวนทางถนนแห่จากถนน อัษฎาธร-ถนนชัยภูม-ถนนสิทธิวงศ์-ถนนช้างม่อย-ถนนท่าแพ-ถนนกําแพงดิน ระยะทาง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และทํากิจกรรมทําความสะอาดจนถึงวันเสาร์ที่ 14เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันสังขานต์ล่องตามปฏิทินล้านนา

โดยมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ ข่วงเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนา(ขวงจุ่มสะหลีปีใหม่เมือง) ประกอบด้วย จุมปุ่มผะหญา, จุมขอสูมาสระเกล้าดําหัว, จุมตัวกินควตาน, จุมเกียมงามตุงจ่อ, จุมสะล้อซอซึ่งและจุมญิงจายส่งสังขานต์ล่อง ที่น้ำแม่ข่าชุมชนกําแพงงาม ตําบลหายยา , กิจกรรมทําความสะอาดบ้านเรือน น้ำแม่ข่า ต้อนรับปีใหม่เมืองและจัดทําพันธะสัญญาแม่ข่า สามัคคี ที่วัดเทพนิมิต ตําบลป่าแดด , กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดต่างๆ ริมสายน้ำแม่ข่า , กิจกรรมส่งสังขานต์เก่าและต้อนรับสังขารใหม่ ที่วัดและชุมชนต่างๆ

วันสังขานต์ล่อง เป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่ของชาวล้านนา “สังขานต์” คือคําเดียวกับ “สงกรานต์” ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดของปีเก่า ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนา วันสังขานต์ล่องจะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนช่วยกันทําความสะอาดอาคารบ้านเรือน และสถานที่บริเวณรอบบ้าน และชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ขจัดสะสางสิ่งสกปรกรกรุงรังต่างๆ ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งสิ่งเศร้าหมองทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่ดีงามในตัวเรา ก็จะถูกชําระสะสาง ขับไล่ให้หมดไป ให้ลองไหลไปกับสังขานต์เก่า เพื่อจะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม
////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
8 เมษายน 2561