ทอท.ร่วมลงนามMOUร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในด้านสนับสนุนการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020

ทอท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020

(12 ธันวาคม 2560) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทอท.ร่วมลงนาม ณ ห้องจองคำ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทอท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท.และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจ อาทิ การจ้างงาน การแสดงความเชื่อมโยงของระบบขนส่ง การแสดงความพร้อมในการรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดโดยรอบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563


นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามกรอบการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลง จังหวัดเชียงใหม่และ ทอท.จะร่วมกันเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ เนื่องจากจะมีผู้บริหารสายการบิน และท่าอากาศยานทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 1,200 คนเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12) ตลอดจนสนับสนุนการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนบนและประเทศระเบียงเศรษฐกิจ CLMV ตลอดจนสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการด้านที่พัก โรงแรม การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เหนือความคาดหมายจากประเทศเจ้าภาพผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานโดยตรง ซึ่งในการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพจะพิจารณาจากความสะดวกในการเชื่อมต่อทางการบินในภูมิภาค ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองเจ้าภาพ ความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง ความน่าสนใจของเมืองหรือท่าอากาศยานเจ้าภาพ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ความพร้อมของโรงแรมที่พัก และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
นายวิชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มีความมุ่งหวังว่า การร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจนี้ จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในสายตาของนักท่องเที่ยว ทั่วโลก และดึงดูดให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป
——————————————–