นิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล”

72 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 นี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเชียงใหม่ The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู้ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 72 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์” เนื้อหาของนิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นำเสนอนิทรรศการ “ต้นทางป่าไม้ถึงปลายทางประมง”, ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นำเสนอนิทรรศการ “ปี 17 การแก้ปัญหาเรื่องดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำครบวงจร” “การปลูกป่าในใจคน ป่าอนุรักษ์ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ด้านการสาธารณสุข นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 1 ใน 8 แห่งของประเทศไทย, ด้านการศึกษานำเสนอนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”, ด้านการส่งเสริมอาชีพ นำเสนอนิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง”, ด้านสวัสดิการและสังคม และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร นำเสนอนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ด้านพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และวรรณกรรม นำเสนอนิทรรศการ “ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย”, ด้านการเกษตรนำเสนอนิทรรศการ “ตามรอยพระบาทปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน”

โดยเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดจากการทรงงาน ความรัก ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อประชาชน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอร้อยเรียงเนื้อเรื่องตั้งแต่พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณ และความรัก ความห่วงใยที่มีต่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหน้าที่ “พ่อของแผ่นดิน” ที่สะท้อนจากพระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ การเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2501 ไปจนถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ แสดงในอาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการภายนอกอาคาร

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมชมนิทรรศการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อถวายความอาลัยครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน โดยนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 – 16.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 16.00 น.
/////////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
24 ตุลาคม 2560