บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์เด็ก ภายใต้โครงการ “Write to Breathe”ที่เชียงใหม่

เพราะลมหายใจของเด็ก คือลมหายใจของสังคม ชาร์ป ไทย เดินหน้ามอบเครื่องฟอกอากาศ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่

เชียงใหม่-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์เด็ก ภายใต้โครงการ “Write to Breathe” ที่ได้มอบพื้นที่ให้เด็กเชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 อยู่บ่อยครั้ง เป็นตัวแทนเด็กไทยได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหามลภาวะ ภายใต้หัวข้อ “I have right to breathe” มุ่งหวังได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะส่งให้เสียงของเด็กดังถึงผู้ใหญ่ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับ

          ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เคยรั้งอันดับ 1 ของเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับบนเว็บไซต์ AirVisual ทั้งยังมีสภาพอากาศที่วิกฤตอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” อยู่หลายครั้งจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องฟอกอากาศและผลิตภัณฑ์ชาร์ปอื่นๆ ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ที่มีต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางปัญหาฝุ่นมลพิษนี้ได้อย่างปกติ จึงได้ริเริ่มโครงการ “Write to Breathe” ซึ่งนอกจากการมอบเครื่องฟอกอากาศ ยังได้สร้างพื้นที่ให้เด็กได้ “Write” คือการเขียนในสิ่งที่เขาควรได้รับนั่นคือ “Right” ที่แปลว่าสิทธิ์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ มิใช่เพียงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง แต่อีกสิทธิ์ที่สำคัญและไม่สามารถละเลยได้ ก็คือสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และได้หายใจอย่างเต็มปอด

            คุณมณีนภา ดวงดารา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ “Write to Breathe” กล่าวว่า “ด้วยแนวคิดที่ว่า “เด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอากาศบริสุทธิ์” เพราะลมหายใจของเด็ก คือลมหายใจของประเทศ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จึงตั้งมั่นที่จะมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ โดยได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการลงพื้นที่บริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 อย่างร้ายแรง จนบางครั้งเด็ก ๆ ต้องหยุดเรียน หรือไม่สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปกติ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เด็ก ๆ สามารถหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายได้อย่างปกติ จึงเป็นโครงการที่ ชาร์ป ไทย มีความภาคภูมิใจ และคาดหวังว่าเครื่องฟอกอากาศที่บริจาคในครั้งนี้ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อโอกาสให้เด็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนั่งเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข หรือแม้แต่สามารถที่จะทำกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่”

 คุณมณีนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม โครงการ “Write to Breathe” เป็นเพียง 1 ในวิธีเยียวยา เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยการทำงานของเครื่องฟอกอากาศเท่านั้น การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่เผชิญอยู่มาเป็นระยะเวลานาน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาอากาศให้บริสุทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อที่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติจะสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงได้ รวมถึงชาร์ปเองก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างไม่หยุดยั้งต่อยอดจากโครงการ “Write to Breathe” สู่โครงการที่ร่วมมือพัฒนาคุณภาพกรุงเทพที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คนไทยต่อไป”

โดยในครั้งนี้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ได้มอบเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้น 40 เครื่อง มูลค่ากว่า 559,600 บาท ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, โรงเรียนพุทธิโสภณ, โรงเรียนบ้านสันกำแพง, โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา), โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์, โรงเรียนวัดดอนจั่น, โรงเรียนวัดสวนดอก, สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดดอนจั่น เชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งมีเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ“ผลกระทบจากมลพิษเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก” โดยรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดี

โครงการ CSR “Write to Breathe” โดย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ได้มอบเครื่องฟอกอากาศจำนวนรวม 40 เครื่อง มูลค่ากว่า 559,600 บาท ให้แก่โรงเรียนและมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1.         โรงเรียนสันกำแพง

2.         โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

3.         โรงเรียนพุทธิโสภณ

4.         โรงเรียนบ้านสันกำแพง

5.         โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

6.         โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์

7.         โรงเรียนวัดดอนจั่น

8.         โรงเรียนวัดสวนดอก

9.         สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดดอนจั่น เชียงใหม่

10.       สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์

ด้วยปณิธานที่ว่า “เด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอากาศบริสุทธิ์” เพราะลมหายใจของเด็ก คือลมหายใจของประเทศ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องฟอกอากาศและผลิตภัณฑ์ชาร์ปอื่นๆ ตั้งมั่นที่จะมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากได้รับผลกระทบของภาวะวิกฤตทางสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” เป็นเวลาหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังรั้งอันดับ 1 เมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกของการเก็บสถิติบนเว็บไซต์ AirVisual ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่ต้องดำเนินชีวิตไปท่ามกลางคุณภาพของอากาศที่เลวร้ายของประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ยังมีภูมิคุ้มกันร่างกายไม่แข็งแรงเพียงพอ ที่บางครั้งต้องถูกจำกัดสิทธิในการเรียนรู้และทำกิจกรรมกลางแจ้ง รวมไปจนถึงการต้องหยุดเรียนในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณสูงจนเป็นอันตรายร้ายแร่งต่อร่างกาย

“Write to Breathe” ชวนเด็กแสดงความเห็นเรื่องปัญหามลภาวะ:

ริเริ่มจากแนวคิดในการสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ จากโรงเรียนและสถานสงเคราะห์เชียงใหม่ผู้ร่วมโครงการ เป็นตัวแทนนำร่องเด็กไทยทั่วประเทศ ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหาที่ด้านมลภาวะ โดยการติดตั้งบอร์ดสำหรับแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “I have right to breathe” จุดมุ่งหมายคือการมอบพื้นที่ให้เด็กได้ “Write” ในสิ่งที่เขาควรได้รับนั่นคือ “Right” ที่แปลว่าสิทธิ์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ โดยมิใช่เพียงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการได้รับการคุ้มครองฯลฯ แต่อีกสิทธิ์ที่ชาร์ปเล็งเห็นถึงความสำคัญและไม่สามารถละเลยได้ คือสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ ให้สามารถหายใจได้อย่างเต็มปอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนของไทยได้เติบโตและได้ใช้ชีวิตตามแบบที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยพวกเรามุ่งหวังว่าจะได้เป็นอีกหนึ่งแรง ที่จะส่งให้เสียงของเด็กดังถึงผู้ใหญ่ และให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างอากาศที่บริสุทธิ์สำหรับเด็ก

วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวัง:

โครงการ CSR “Write to Breathe” โดย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิในการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ของเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยมีอากาศที่สะอาด ปราศจากมลพิษและฝุ่น PM 2.5 เอื้อต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่เด็ก 1 คนพึงได้รับ พร้อมกับการบริจาคเครื่องฟอกอากาศเพื่อสร้างอากาศที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพให้กับ 8 โรงเรียน 2 มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะสามารถดำเนินการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพภายในสิ่งแวดล้อมหรือห้องเรียนที่มีอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ที่บรรยายให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการรับมือแก้ปัญหาภาวะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

“เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ อากาศบริสุทธิ์

เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมคืนอากาศ สะอาดให้พวกเขาอีกครั้ง”