พช.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน “Unseen Lanna 2018 และงานตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่” “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

 

7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”
โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 และงบประมาณโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนภาคเหนือ กิจกรรมตลาดสานพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกันจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2561 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนับสนุน และจัดตั้ง “มูลนิธิศิลปาชีพ” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพสกนิกรทั่วภาคเหนือ
2. การจัดแสดงและสาธิตของหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน จำนวน 12 พาวิลเลี่ยน
3. การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพ จำนวน 580 บูธ การจัดโซนกาแฟประชารัฐ การจัดแสดงสินค้าชนเผ่า OTOP พรีเมี่ยม
4. การจัดโซนอาหารชวนชิมคุณภาพจากผู้ประกอบการทั้งในจังหวัด และมาจากต่างจังหวัด ในราคายุติธรรม จำนวน 86 บูธ
5. การจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่ง และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดทั้ง 10 วัน
ในการจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายโอทอปจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพิงคนคร

ระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่