พรรคประชาชาติขึ้นเหนือจัดเวทีสัมนา “เรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตยกับสังคมพหุวัฒนธรรม” ประชาชนและกลุ่มชาติพันธ์ กว่า 300 คนร่วมงาน

เชียงใหม่-23 พฤศจิกายน 2562  ณ  โรงแรมวินทรีซิตตี้ ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พรรคประชาชาติ  นำโดยนายวันมูหะมัดนอร์มะทา  หัวหน้าพรรคประชาชาติ จัดเวทีสัมนา “เรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตยกับสังคมพหุวัฒนธรรม”  โดยมีประชาชน และกลุ่มชนชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงประมาณ 300 คนเข้าร่วมสัมนาซึ่งเป็นเวทีระดับภาคเหนือโดยมีวิทยากรฝีปากกล้าหลายคนเข้าร่วมเสวนาและให้ความรู้กับประชาชนทีเข้ามาร่วมงาน โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์มะทา  หัวหน้าพรรคประชาชาติ   พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง  เลขาธิการพรรคประชาชาติ  ดร. ยุทธพล อิสระชัย สาขาภาควิชารัฐศาตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช   ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ  มิ่งรุจิราลัย  รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ นางสาวลักขณา ปันวิชัย (หรือคำผกา  )และนักเขียนและพิธีกร และมีวิทยากรอีกหลายคนมาร่วมเวทีสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกพรรคและผู้มาร่วมงานซึ่งการจัดงานครั้งนี้พรรคประชาชาติ

 จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกพรรคและประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้มีความรัก ความเข้าใจ ในมนุษยชาติและการอยู่ร่วมกัน พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ความคิดตลอดจนวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม

และเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีบทบาทมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องการเสนอความคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเมืองเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจากภาคเหนือนั้นมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ หลากหลายค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม ซึ่งมีประชากรชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเข้าไม่ถึงสิทธิ์ประโยชน์ในสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ และการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนื่องจากไม่มีสัญชาติไทยและปัญหาอื่นๆอีกมากมายจึงได้ทำให้พรรคประชาชาติเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

นายวันมูหะมัดนอร์มะทา   หัวหน้าพรรคประชาชาติ  เปิดเผยว่า โดยวันนี้เป็นกิจกรรมของพรรคประชาชาติโดยการสนับสนุนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมาให้มาพบปะกับสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อความรู้เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจให้กับประชาชนและสมาชิกเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากโดยเนื่องจากได้ทำทุกภาคแล้วซึ่งพรรคได้มารายงานให้กับสมาชิกและประชาชนทราบว่าตั้งแต่ได้ตั้งพรรคและรับเลือกไปแล้วได้ทำอะไรไปบ้างรวมไปถึงรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนว่าต้องการให้ทางพรรคประชาชาติช่วยยเหลืออะไรบ้าง

นอกจากนี้แล้วหัวหน้าพรรคประชาชายังได้กล่าวปฐากถาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคประชาชาติขณะที่อยู่บนเวทีอีกว่าเขาในนามหัวหน้าพรรคถึงแม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคเล็กมีสมาชิกเพียง 7 คน แต่เมื่อเสนอปัญหาต่างๆขึ้นไปในสภาหลายฝ่ายก็ยังให้การตอบรับและฟังเสียงซึ่งตั้งแต่พรรคได้รับเลือกและเข้าไปบริหารประเทศจนถึงทุกวันนี้ก็พบว่ามีปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยประสบคือปัญหาประชาธิปไตยและปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ด้านพันตำรวจเอก ทวีสอดส่อง รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า  กิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนำประชาธิปไตยกลับมาสู่บ้านเมืองรวมทั้งมาส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับกลุ่ม 70 ชาติพันธุ์ให้ทุกคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกวัฒนธรรมต้องมีโอกาสเข้าถึงประชาธิปไตยได้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ไม่ใช่ง่อยเปลียเสียขา   เพื่อให้ประชาชนตระหนัก  ในระบอบประชาธิปไตยโดยคาดหวังเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้น   ในส่วน เป็น 1 ใน 7 พรรคการเมือง ฝ่ายค้านหลังนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาลไม่ให้ไปอยู่ในสภาไม่ได้เป็นก็ไม่มีผลต่อการเป็นการพรรคฝ่ายค้านเนื่องจากทางฝ่ายค้านก็มียุทธศาสตร์ร่วมอยู่แล้วอาจจะเข้มแข็งกว่าเดิม เพราะคุณธนาธร เนื่องจาก 6 ล้านคนเลือกคุณธนาธรแต่มาถูกออกมาจาก คน 5 คน แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเราก็จะทำให้กระแสในการที่จะทำให้บ้านเมืองมาสู่ประชาธิปไตยมีความเด่นชัดขึ้นและการทำงานของ 7 พรรคฝ่ายค้านก็ยังเป็นเอกภาพเช่นเดิม