ม่วนอกม่วนใจ๋ …ฮอนด้าจัดกิจกรรม โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ไทยฮอนด้าฯ ร่วมกับ สพฐ. และเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่ นำคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมในแบบบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ ในโครงการ “สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม

 

โดยวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยใช้ความต่อเนื่องของกิจกรรม สร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการ โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” เป็นการฝึกอบรมที่เน้นคุณครูเป็นหลัก เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ ทักษะเพิ่มเติมที่หลากหลาย พร้อมทั้งอุกรณ์และเครื่องมือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดขึ้นทั้งหมด 4 แห่ง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้า คือ กรุงเทพ สมุทรปราการ เชียงใหม่และภูเก็ต โดยปีนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 โรงเรียน

สำหรับ สนามศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 15 โรงเรียน โดยก่อนเริ่มงานได้มีการตรวจ AKT ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ซึ่งภายในงานเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม ออกแบบกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ผ่านแนวความคิด “พร้อม 3 ทำ 10” อันหมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง ซึ่งคุณครูทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมกลับไปสร้างโรงเรียนหัวแข็งให้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ติดตามกิจกรรมสังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” ผ่านทาง www.facebook.com/thaihondahelmetproject