รัฐมนตรี ช่วยกระทรวงมหาดไทยเปิด “ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูนจังหวัดลำพูน ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด”ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมด้วยผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคเอกชนร่วมกิจกรรมตามที่รัฐบาล ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินชีวิตองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สำหรับศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการจัดตั้งตลาด Green Market การจัดทำศูนย์ฝึกวิชาชีพและการจัดทำห้องเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย

1. เพื่อเพิ่มซ่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้คนในพื้นที่ชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง

3. เพื่อเป็นตลาด Green Market ในการเชื่อมโยงสินค้า กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง

4. เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและทำให้มีตันทุนการผลิตที่ต่ำลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบ logistics มีการเก็บพืชผักในห้องเย็นเพื่อคงความสดใหม่สะอาดก่อนที่จะมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อไป

5 เพื่อแก้ปัญหาพืชผักผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ไม่มีที่ระบายหรือไม่มีที่จำหน่าย ในการขับเคลื่อนศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน ได้ใช้กลไกพลังประชารัฐตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ดังนั้นจึงเป็นความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีลำพูน วิสาหกิจชุมชนจำกัด กลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า รวมตลอดถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงในนามขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย