วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลปดนตรี” ครั้งที่ 21

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลปดนตรี” ครั้งที่ 21 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในรูปแบบการจัดนิทรรศการและนาฏศิลป์ไทยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้ร่วมชื่นชมผลงานของนักศึกษาด้วย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 21 ” ประจำปี 2561 โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงาน สมาคมศิษย์เก่า และสถานศึกษาต่างๆ ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 5 ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดงานวันวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ที่จัดการศึกษา โดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาในวิชาสามัญและวิชาด้านศิลปะ ทั้งระดับการศึกษาวิชาชีพขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับปริญญาตรีในรอบ 1 ปีการศึกษา โดยให้ครู และนักเรียนนักศึกษา สรุปประมวลผลงานด้านการเรียนการสอนมานำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้ร่วมชื่นชมผลงานของนักศึกษาด้วย

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และนิทรรศการเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานยังได้รับชมการบรรเลง การแสดงฟ้อนเมือง การแสดงโขนของนักเรียน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี , การนำเสนอผลงานชมรมของนักเรียน และการจัดกิจกรรมกาดหมั้วของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นต้น
//////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2561