ส่งท้ายปีระกา ชม ชิม ช็อป มหกรรมสินค้า OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรี 22-26 พฤศจิกายน 2560

ชวน ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP กลุ่ม Quadrant B จากกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ใ น งาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค
22 พ.ย. 60 / ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จ.เชียงใหม่ : จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการ ผลิตสินค้า OTOP กลุ่ม Quadrant B ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี เตรียมจัดงาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ให้มีรูปแบบอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

      นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “หากมีการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ได้รับการยกระดับในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และการเพิ่มช่องทางขาย รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B มีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วยตนเอง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพในระยะยาว

“กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทุกระดับ รวมถึงมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จำนวนมากถึง 165 ราย หากมีการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ได้รับการยกระดับในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และการเพิ่มช่องทางขาย รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มสูงขึ้น”

  

   

  นายอยุทธ์ เตชะสุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวถึง แนวทางการทำตลาด Premium OTOP ว่า ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B มีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วยตนเอง และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เมื่อสินค้าได้รับการพัฒนารูปแบบ มีมิติ มีความสร้างสรรค์และมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น กลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป จะมีความชัดเจนและตลาดเป้าหมายมีกำลังซื้อมากขึ้น

 

  

   

การออกแบบ แนวคิด แนวทาง ซึ่งผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแต่ละชิ้นงาน “การออกแบบพัฒนาละชิ้นงาน ต้องศึกษาร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และช่วยมองแนวทางตลาดที่เหมาะสมให้กับสินค้าแต่ละตัว ทั้งหมดมี 25 ตัว แต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่น บอกถึง ภูมิปัญญาแนวคิดและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ผู้ออกแบบตั้งใจแฝงไว้ภายใต้อัตลักษณ์ของแต่ละชิ้นงาน สำหรับงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ และมีชื่อเสียงของกลุ่มเพชรสมุทรคีรี อาทิ เครื่องประดับไทยประยุกต์ ชุดถาดจิ๊กซอจากไม้ตะบูน เครื่องเบญจรงค์ ดอกไม้จากใบตาล สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน ผ้าทอจากบ้านเขาเต่า เครื่องจักสานจากหวาย ผลิตภัณฑ์จากกะลา นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคคุณภาพอื่น ๆ อีกมากมาย จากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดเพชรสมุทรคีรี

 

การจัดงานครั้งนี้มุ่งให้เกิดการซื้อชายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค สร้างการรับรู้ ขยายฐานตลาด ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสินค้าและบริการการท่องเที่ยว จากกลุ่มเพชรสมุทรคีรีให้เป็นที่รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางการตลาดของสินค้า OTOP ให้ยกระดับขึ้นสู่สากล