อธิบดีกรมการศาสนาเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด

โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 62 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่วัดพระธาตุดอยสะก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสร้างเครือข่ายการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีของบุคคล องค์กร ที่อุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์และสละเวลาอันมีค่าในการทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และมีเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจาก ๙ จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๐๐ รูป/คน


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ปัจจุบัน การขยายจำนวนประชากรของประเทศมีมากขึ้น รวมทั้งการแพร่กระจายของวัฒนธรรมผ่านทางเทคโนโลยี สื่อสารสนเทศที่แปลกแยก แตกต่างและหลากหลาย ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดการประชุมสร้างเครือข่ายฯ ในกลุ่มจังหวัด 9 จังหวัดขึ้น หวังส่งเสริม ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เพื่อสร้างพลังในการสืบสานให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืน
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วย บรรพชิต ฆราวาส ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมมากกว่า 4,000 รูป/คน

วสันต์ มีจินดา ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
26/08/2562