เทศบาลตำบลสันทรายงาน เปิดโลกเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานยกเป็นต้นแบบ พลังงานของชุมชน

เทศบาลตำบลสันทรายงาม   อ.เทิง  จังหวัดเชียงราย จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  แก้ปัญหาขยะล้นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง  เปิดโลกเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานยกเป็นต้นแบบ พลังงานของชุมชน

 

เทศบาลตำบลสันทรายงาน มีแผนเปิดโรงงานขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า9.9 เมกกะวัตต์ มูลค่า2,000ล้านบาท ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ25ปี จ่ายการลงทุนเต็มร้อยเปอร์เซ็น  แจงจากสำรวจความติดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ 7 หมู่บ้านเห็นด้วยด้วยคะแนน85.4 % ประเมินผลประโยชน์ได้รับมีมากต่อต่อวิถีชีวิตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ทำไมต้องมีโรงงานเผาขยะแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้า

นายประสิทธิ์  พิลาวุฒิ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทรายงาม   อ.เทิง  จังหวัดเชียงราย   เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาขยะมีการขยายตัวต่อเนื่องเทศบาลสันทรายงามมีโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  ดำเนินการเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีกำจัดแบบเผาตรงที่ถูกลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รองรับปริมาณขยะสูงสุด500-700 ตันต่อวัน  ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แก้ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ

                ผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   8 เมกกะวัตต์  โดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   ลงทุนให้100%  มูลค่ากว่า2,000ล้านบาท เป็นโรงงานเผาแบบปิดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  องค์กรส่วนท้องถิ่นนำเข้ากำจัด ใช้ขยะในชุมชนเป็นเชื้อเพลิง  และสามารถนำขยะเก่าฝังกลบ   ขยะขององค์การบริหารต่างๆเสริมได้

        พื้นที่ของโรงงาน 30ไร่ เป็นบ่อน้ำ  25  ไร่  พื้นที่สีเขียว 10  ไร่  และที่พักคนงานถนน อีก 15 ไร่

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นการมีโรงงานเผาขยะ 

        โครงการนี้ติดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะชุมชน   เพิ่มการจ้างงานในชุมชนสร้างรายได้  รองรับการเจริญเติบเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอนาคต  สำหรับโครงการนี้จะมีการคัดเลือกและมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบ BOO  (Build, Own and  Operate) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง 100% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาพรัฐ   สัญญาเอกชนดำเนินการ 25 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่มกราคม 2565-มกราคม 2590

ข้อดีของโครงการที่ประชาชนได้รับ

        นายประสิทธิกล่าวว่า  ข้อดีของโครงการ

1 ได้ใช้ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยไม่ต้องลงทุน เป็นระยะเวลา 25 ปี

2 ชุมชนสันทรายงามเป็นพื้นที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง ไม่มีการเผาขยะ ไม่มีกองขยะ ไม่มีการแอบทิ้งขยะ

3 ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยจังหวัดเชียงราย ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย

4 เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่

5 เทศบาล เก็บภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดิน ภาษี VAT ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนา ใช้ในตำบลสันทรายงาม

6 มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในตำบลสันทรายงาม ชุมชมสามารถนำเงินกองทุนมาใช้พัฒนาพื้นที่ได้

7 ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการบริหารจัดการ

 ขยะแบบครบวงจร มีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน เยี่ยมชม สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลสันทรายงาม

8 สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ในการศึกษาให้กับคนสันทรายงาม เพิ่มมากขึ้น ในการเรียนรู้ มีสถานที่

ฝึกงาน ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเทรนด์ ใหม่ในการจัดการของเสีย ไม่ให้เสียของ

9 ขี้เถ้าหนักของโรงไฟฟ้าขยะ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนซิเมนต์ ในการทำอิฐบล็อก, ทำถนนได้

โรงงานเผาขยะกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        อย่างไรก็ตามได้มีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเกรงว่า  โรงงานเผาขยะแปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชนในชุมชนนั่น

        “ เราได้มีมาตราการป้องกันผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และ ประชาชนทั่วไป เป็นไปอย่างเข้มงวด  มีการรายงานผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างตามที่กำหนดในกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับทราบ”นายประสิทธิ์ล่าว

        ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีของโรงงานเผาขยะนั่น มีความทันสมัยควบคุมผลที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การทำงานระบบเผาขยะ เป็นระบบปิดป้องกันกลิ่น  ระบบเผาสองห้องลดการเกิดมลพิษอากาศ  นำความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตไอน้ำ    นำไอน้ำร้อนมาหมุนกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า  จะมีระบบติดตามตรวจสอบมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง   บ่อพักขยะจะต้องอยู่ในอาคารปิดและมีระบบดูดอากาศเสียเข้าห้องเผาไหม้เพื่อทำลายความเป็นพิษในอากาศ

        สำหรับการขนถ่ายขยะไปโรงเผาผลิตไฟฟ้า  รถขนถ่ายขยะปิดคลุมผ้ามิดชิด  มีระบบกักเก็บน้ำขยะป้องกันการตกเรี่ยราด  รถขนขยะจะมีการชั่งน้ำหนักก่อนเข้าโรงงาน  และจะฉีดล้างรถก่อนออกจากโรงงาน   ด้านระบบการเผาขยะ

ชาวบ้านกว่า80%เห็นด้วยได้ทั้งกำจัดขยะมีพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

         อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการในขณะนี้  อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) การสำรวจความคิดเห็นโดยการ (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล และ (ง) การสนทนากลุ่มย่อย       ผลการรับฟังประชาชนในพื้นที่  7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านสันทรายมูล  บ้านใหม่สันทราย  หมู่7  บ้านขวาหมู่ 2  บ้านสันทรายงามหมู่2   บ้านสันทรายทองหมู่ 6  บ้านหนองบัวหมู่5   บ้านหนองสามัคคี  หมู่4

 จากการสำรวจรับฟังความคิดเห็น  สรุปความคิดเห็นประชาชนเห็นด้วยมีประโยชน์ต่อชุมชน และให้สร้างโรงเผาขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ด้วยคะแนน85.4% 

ขั้นตอนลำดับต่อไป  คือการสรุปผลความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

         ส่วนกรณีมีผู้มาคัดค้านต่อต้านโครงการเพราะหวั่นว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น    ทางคณะกรรมการโครงการจะมีการจัดกลุ่มเสวนา  เชิญแกนนำกลุ่มผู้ต่อต้านเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ  โดยจะจัดเสวนาร่วมกันในเร็วๆนี้