เปิดเเล้วLanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวมถึงภาคเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEBได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด สามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนั้น

การจัดงาน Lanna Expo 2019ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     งาน Lanna Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7
ที่ผ่านมานั้นนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อย่างในปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คน มีมูลค่าการจำหน่ายและสั่งซื้อสินค้าและบริการกว่า 91.47 ล้านบาทในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒8 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     ในงาน Lanna Expo 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติโดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น ตลอดจนวิถีการกินการอยู่แบบล้านนา ที่มีความละเมียดละไม เน้นคุณภาพวัตถุดิบท้องถิ่น ปรุงแต่งด้วยศิลปะที่อ่อนช้อยแบบล้านนา เป็นการนำเสนอคุณค่าจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลก

สำหรับปี 2562 นับเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะ ประธานอาเซียน และมีงานประชุมระดับอาเซียนที่มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่และมีกิจกรรมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องในหลายๆพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 1 กลุ่ม ทางกลุ่มจังหวัดจึงต้องการใช้วาระนี้ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เชื่อมโยงคุณค่าล้านนา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่จะได้พบในงาน Lanna Expo เพื่อขยายเครือข่ายทั้งสามเสาหลักสำคัญคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติความมั่นคง และมิติ ด้านสังคม ในประเทศอาเซียน ตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยได้ประกาศไว้ว่า ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการมองไปสู่อนาคตภายใต้แนวคิด

“กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน”

โดยภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนกิจกรรม ประกอบด้วย

 • โซน Northern Thailand Food Valleyจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของภูมิภาค คือ กาแฟ รวมจำนวนกว่า 150บูธ และพบกับกิจกรรม Food Truck การจำหน่ายอาหารบนรถตกแต่งสวยงาม โดยความร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณลานกลางแจ้งหน้าอาคารแสดงนิทรรศการหลัก
 • โซน LannaHandicraft Festivalพบกับการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม หัตถศิลป์ร่วมสมัย และการแสดงผลงานของกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน จำนวนกว่า 60 บูธ
 • โซนมหกรรมของดีOTOP & SMEsจะพบกับ Pavilionหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOPและการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด จำนวนกว่า 180 บูธ
 • โซนLanna Travel Martพบกับการสาธิต การแสดง/การบริการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด เข้ามาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น และจะได้พบกับ Pavilion 3 เรื่องราว ได้แก่ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” “วิถีข้าว รากเหง้าชาวล้านนา” และ “ภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา”
 • โซน Internationalพบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 15 บูธนิทรรศการความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับนานาประเทศ นอกจากนั้นผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ยังจะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการขาย ตลอดจนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการขยายฐานตลาดต่างประเทศ และการพบปะกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการจากต่างประเทศอีกด้วย
 • โซนHealth Fairจะนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย พบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนั้นยังจะได้พบกับการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา และที่น่าสนใจอีกไม่น้อย คือ การประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพภายใต้หัวข้อ “น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ” “การดูแลผู้สูงอายุในยุค ๔.๐” และหัวข้อ “การใช้กัญชาทางการแพทย์”
 • โซนThe Power of STI to Inno-Lannaโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอนวัตกรรมผ้าทอล้านนา ภายใต้แนวคิด“ในผืนผ้าจาก ๔ ขุนเขา”ที่รวบรวมสุดยอดผ้าทอล้านนาจาก ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases) และจะได้พบกับการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาอีกด้วย
 • โซน Halal On Silkroadโดยหอการค้ากลุ่มจังหวัด ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆ อาทิ

– คอสเมติกวัลเลย์ โชว์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดวัตถุดิบจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

– smart bee นำเสนอน้ำผึ้งที่ได้มาตรฐานจากกรม ปศุสัตว์ ที่สามารถบอกถึงคุณภาพของน้ำผึ้งว่าอยู่เกรดไหน

– DHL โชว์การพัฒนาโลจิสติกในการส่งสินค้าออกต่างประเทศ

– O2O Offline To Online

– การแสดงนิทรรศการฮาลาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของฮาลาล

 • โซน Royal Project พบกับนิทรรศการของโครงการหลวง โครงการ
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้แนวคิด “คนอยู่คู่กับป่า” การเรียนรู้ต้นกำเนิดของโครงการหลวงขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาด้านชุมชน ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์สู่การเป็นต้นแบบของโครงอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
 • โซนวัฒนธรรมพบกับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว ๔ จังหวัด อาหารพื้นบ้านล้านนากว่า ๕๐ ชนิด การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

            นอกจากนั้นภายในงานยังจะได้พบกับนิทรรศการสุดยอดของดี 4 จังหวัด สุดยอดอาหารน่าชิม น่าลองจากจังหวัดต่างๆ การจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐล้านนา กับบรรยากาศกาดหมั้ว และผลิตภัณฑ์จากกรมราชทัณฑ์ จึงขอเรียนเชิญ
ทุกท่านมาช๊อป มาชิม มาเที่ยว ในงาน Lanna Expo 2019 ในครั้งนี้

*****************************************