เปิดแล้วตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่  จัดพิธีเปิดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ และ นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1stณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563

นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st กล่าวว่า การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

    สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่