“แอ่วเชียงใหม่ม่วนใจ๋ กับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP”วันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทางแอ่วเชียงใหม่ม่วนใจ๋ กับหมู่บ้านท่องเที่ยว  กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ

        วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานแสดงหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ “แอ่วเจียงใหม่ม่วนใจ๋กับหมู่บ้าน  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (ระดับจังหวัด) มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

(1) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
(2) บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
(3) บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

ได้มาจัดแสดงนิทรรศการแนะนำเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การแสดงพื้นเมือง การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

 

 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎกระทรวง กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5 เขต ประกอบด้วย 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก  2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน  4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 5)เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 เขต ได้แก่ 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  2)เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง  3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเจ้าพระยาตอนกลาง

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด
  2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระดับจังหวัด

ซึ่งงาน “แอ่วเชียงใหม่ม่วนใจ๋ กับ หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป” นี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทางโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิิจ ภายในงาน มีกิจกรรมการจัดแสดงนิิทรรศการ การสาธิต วิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางต้นฆ้อง อ.แม่อาย , บ้านถ้ำง๊อบ อ.ไชยปราการ และ บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง

ทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่กล่าวมานี้ ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้น แต่สถานที่ภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง ก็น่าท่องเที่ยวไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านปางต้นฆ้อง ที่เราจะได้สัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศา ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เผ่าลาหู่ เผาปะหล่อง มีน้ำตกและจุดชมวิวต่างๆ มากมาย หรือจะเป็น บ้านถ้ำง๊อบ หมู่บ้านที่มีกลิ่นอาย อารยะธรรมและวัฒนธรรมจากจีน เนื่องจากเมื่อก่อนเคยเป็นถิ่นฐานที่ตั้งของทัพจีน ก็จะหลงเหลือในเรื่องของสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิิถีชีวิิต ของชาวจีน ให้เราได้ชมกัน และหมู่บ้านต้นเปา ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านกระดาษสา เมื่อเราก้าวเท้าเข้าไปสัมผัสหมู่บ้าน เราก็จะเจอร้านกระดาษสา การทำกระดาษสาอยู่เต็มไปหมด